KONTAKT

Jana Pawła II nr 15
09-500 Gostynin

Tel.  242357938

odnowa
 

WSPÓLNOTA ŚW. PAWŁA
 
"Bo ja nie wstydzę się Ewangelii,
jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego"
Rz 1, 16 a

CZYM JEST KATOLICKA ODNOWA CHARYZMATYCZNA?

Odnowa w Duchu Świętym w Kościele Katolickim (Katolicka Odnowa Charyzmatyczna) nie jest jednolitym ruchem w zasięgu światowym. Nie ma (jak większość ruchów) jednego założyciela lub grupy założycieli, nie ma też listy członków. Jest to wysoce zróżnicowany zespół osób i grup podejmujących różne działania, często od siebie niezależne i o różnorodnie rozłożonych akcentach. Te osoby i grupy łączy to samo doświadczenie. Stawiają też sobie te same cele.

„Owocem Odnowy jest nowy, osobisty (ale nie indywidualistyczny) związek w Duchu Świętym z Jezusem, jako zmartwychwstałym i obecnym Panem i Zbawicielem. Doświadczenie mocy Ducha Świętego sprawia radykalne, wewnętrzne nawrócenie oraz głęboką przemianę życia wielu ludzi. Duch Święty przychodzi w doświadczeniu mocy do służby, świadectwa oraz głoszenia Ewangelii słowem i czynem; uzewnętrznienie tej mocy prowadzi do wiary i wzbudza wiarę. Moc Ducha Świętego objawia się także w różnego rodzaju posługach wobec Kościoła i nie jest widziana wyłącznie jako osobiste uświęcenie i pogłębienie duchowości. Nowy związek z Jezusem w Duchu Świętym często owocuje uzdrowieniem stosunków międzyludzkich i rozbitych małżeństw. Chociaż jest on głęboko osobisty, w żadnym razie nie ma charakteru tylko prywatnego, wprost przeciwnie, powoduje on zwrot ku wspólnocie. Sprzyja także zrozumieniu faktu obecności Maryi w czasie Pięćdziesiątnicy i jej związku z Kościołem.

Wreszcie Odnowa charakteryzuje się wielkim umiłowaniem Kościoła, poddaniem się jego wewnętrznemu porządkowi, jego życiu sakramentalnemu i autorytetowi nauczania. Podobnie jak ruch biblijny i liturgiczny, pobudza miłość Kościoła i pragnie dla niego odnowy źródła jego życia: chwały Ojca, panowania Syna i mocy Ducha Świętego”. („Teologiczne i duszpasterskie wskazówki dotyczące Odnowy w Duchu Świętym w Kościele katolickim” – I Dokument Malines).

„Cel Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym nie różni się od dążeń całego Kościoła. Odnowa pragnie nawrócenia, zbawienia i uświęcenia Ludu Bożego oraz jego zjednoczenia we wspólnotę dzieci Bożych. We wszystkich swych poczynaniach kładzie szczególny nacisk na rolę Ducha Świętego, jednakże pozostaje chrystocentryczną, głosząc, że Jezus jest Panem i Zbawicielem całego świata, oraz pouczając, że poznanie Go jest jedyną drogą do osiągnięcia szczęścia i pokoju”. (bp Bronisław Dembowski).

 

logo odnowy w Polsce1

 

PODSTAWOWE CELE
KATOLICKIEJ ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM1.Zachęcanie do dojrzałego i nieustannego nawracania się ku Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu i Zbawicielowi.

2.Zachęcanie do zdecydowanego osobistego przyjęcia osoby, obecności i mocy Ducha Świętego. Te dwie duchowe łaski przychodzą łącznie w doświadczeniu zwanym „chrztem w Duchu Świętym” lub „odnowieniem w Duchu Świętym”. Rozumiane są najczęściej jako osobiste przyjęcie łaski sakramentów chrztu i bierzmowania oraz jako umocnienie w chrześcijańskiej służbie dla Kościoła i świata.

3.Popieranie przyjęcia i posługiwania się darami duchowymi (charyzmatami) nie tylko w Odnowie Charyzmatycznej, lecz szerzej w Kościele. Te dary zwyczajne i nadzwyczajne, ujawniają się obficie wśród świeckich, zakonników i księży. Ich poprawne zrozumienie i używanie zharmonizowane z innymi elementami życia Kościoła jest źródłem mocy dla chrześcijan w ich drodze ku świętości i w pełnieniu ich misji.

4.Popieranie dzieła ewangelizacji w mocy Ducha Świętego, również ewangelizacji nie uczęszczających do kościoła, ewangelizacji chrześcijan tylko z nazwy oraz ewangelizacji kultury i struktur społecznych. Odnowa szczególnie popiera udział w misji Kościoła przez głoszenie Ewangelii słowem i czynem, przez dawanie świadectwa Jezusowi Chrystusowi w życiu osobistym i przez dzieła wiary i sprawiedliwości, do których każdy jest powołany.

5.Pielęgnowanie stałego wzrostu w świętości przez integrację charyzmatów z pełnią Kościoła.

 

Odnowa zachęca do udziału w bogatym życiu sakramentalnym i liturgicznym, czerpania z tradycji katolickiej modlitwy i duchowości, do stałej formacji w nauce katolickiej i do uczestnictwa w wypełnianiu programu duszpasterskiego Kościoła. Jest otwarciem na rzeczywistość i działanie Ducha Świętego. Na ogół członkowie Odnowy stają się gorliwszymi uczestnikami życia Kościoła. Obok regularnego i czynnego uczestniczenia w liturgii należą do grupy modlitewnej, która zbiera się raz na tydzień w kościele.

Cele Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej powstały na podstawie Statutów ICCRS, zatwierdzonych przez Watykan w 1993 r.

SPOTKANIA ODBYWAJĄ SIĘ W DOLNYM KOŚCIELE W KAŻDY WTOREK PO MSZY ŚW. O GODZ. 18.00 

OPIEKUNEM JEST KS. ROBERT PIĄTKOWSKI